5 หลักความปลอดภัยในการก่อสร้างที่ควรคำนึงถึง

6 กุมภาพันธ์ 2024
ผู้เขียน wpcoth
5 หลักความปลอดภัยในการก่อสร้างที่ควรคำนึงถึง

งานก่อสร้างมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยต่อผู้คน สถานที่ และอุปกรณ์ การป้องกันอุบัติเหตุความสูญเสียและความเสียหายจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย บทความนี้มุ่งเน้นไปที่ความรู้และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการก่อสร้าง ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกในงานก่อสร้างทั้งความปลอดภัยของคนงาน ผู้ควบคุมงาน ผู้รับเหมา และบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

1. ด้านสถานที่ก่อสร้าง

การปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยเหล่านี้ โดยผู้รับเหมา วิศวกรควบคุมงาน ผู้ควบคุมงาน คนงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จะช่วยป้องกันอุบัติเหตุ ลดความเสี่ยง และสร้างความปลอดภัยให้กับงานก่อสร้างได้

 • การกั้นพื้นที่
  ควรมีการกั้นพื้นที่ก่อสร้างด้วยรั้ว ป้ายเตือน ไฟสัญญาณ เพื่อป้องกันบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในพื้นที่ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในกรณีต่าง ๆ
 • การจัดเก็บอุปกรณ์
  ต้องเก็บอุปกรณ์ก่อสร้าง เครื่องมือ วัสดุ ให้เรียบร้อย ไม่วางเกะกะ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
 • การจัดแสงสว่าง
  ควรมีแสงสว่างเพียงพอในการก่อสร้าง
 • การระบายอากาศ
  ควรมีการระบายอากาศที่ดี ป้องกันการสะสมของก๊าซพิษ
 • การจัดการขยะ
  ควรจัดการขยะเศษวัสดุก่อสร้างให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

2. ด้านบุคคล

งานก่อสร้างมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของบุคคลที่เกี่ยวข้อง การป้องกันอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และความสูญเสีย จำเป็นต้องอาศัยความรู้ ความตระหนัก และความร่วมมือจากทุกฝ่าย บทความนี้มุ่งเน้นไปที่หลักความปลอดภัยด้านบุคคลที่ควรคำนึงถึงในงานก่อสร้าง

 • อุปกรณ์ป้องกัน
  คนงานควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ที่เหมาะสมกับงาน เช่น หมวกนิรภัย แว่นตานิรภัย รองเท้านิรภัย ถุงมือ และสายรัดนิรภัย เป็นต้น
 • การอบรมหรือฝึกซ้อมการทำงานอย่างปลอดภัย
  ควรมีการอบรมความปลอดภัยให้กับคนงาน ผู้ควบคุมงาน ผู้รับเหมาเกี่ยวกับความเสี่ยงในงานก่อสร้าง วิธีการทำงานอย่างปลอดภัยและแผนฉุกเฉินในกรณีต่าง ๆ
 • การดูแลสุขภาพ
  ควรมีการตรวจสุขภาพคนงานอยู่เป็นประจำ และจัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ให้เพียงพอ

3. ตัวอย่างความปลอดภัยเฉพาะด้าน

ตัวอย่างความปลอดภัยเฉพาะด้านเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของหลักความปลอดภัยในการก่อสร้าง ยังมีรายละเอียด ข้อควรระวัง มาตรฐานความปลอดภัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้รับเหมา วิศวกรควบคุมงาน ผู้ควบคุมงาน คนงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุลดความเสี่ยงและสร้างความปลอดภัยให้กับงานก่อสร้าง

 • งานไฟฟ้า
  ควรมีการติดตั้งสายไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ
 • งานบนที่สูง
  ควรมีการใช้สายรัดนิรภัย ราวกันตก นั่งร้าน อย่างถูกต้อง ปลอดภัย
 • งานขุดเจาะ
  ควรมีการตรวจสอบพื้นที่ก่อนขุดเจาะ ระวังสายไฟ ท่อประปา ท่อแก๊ส และโครงสร้างใต้ดิน
 • การใช้วัสดุอันตราย
  ควรมีการจัดการวัสดุอันตราย เช่น สารเคมี วัตถุไวไฟ อย่างถูกต้อง ปลอดภัย
 • การใช้อุปกรณ์เครื่องจักร
  ควรมีการตรวจสอบเครื่องจักร อุปกรณ์ ก่อนใช้งาน ว่าอยู่ในสภาพดี ใช้งานได้ปลอดภัย

4. กฎหมายและข้อบังคับ

ความปลอดภัยในงานก่อสร้างเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งข้อกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยในการก่อสร้างมีบทบาทสำคัญในการป้องกันอุบัติเหตุ ความสูญเสีย และความเสียหาย บทความนี้มุ่งเน้นไปที่กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการก่อสร้าง

 • พระราชบัญญัติความปลอดภัยในการทำงาน พ.ศ. 2534
  กฎหมายหลักที่กำหนดมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน กำหนดให้สถานประกอบการจัดให้มีระบบความปลอดภัย จัดอบรม อุปกรณ์ป้องกัน กำหนดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย พนักงานความปลอดภัย และกำหนดโทษผู้ฝ่าฝืน
 • กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)
  ออกตามความในพระราชบัญญัติความปลอดภัยในการทำงาน พ.ศ. 2534 กำหนดมาตรฐานความปลอดภัยเฉพาะด้าน เช่น งานก่อสร้าง งานไฟฟ้า งานเครื่องจักร กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระบบความปลอดภัย อุปกรณ์ป้องกัน วิธีการทำงาน และกำหนดโทษผู้ฝ่าฝืน
 • มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน
  ออกโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยในงาน Specific กำหนดวิธีการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย อุปกรณ์ป้องกัน การอบรม

5. การป้องกันอุบัติเหตุ

งานก่อสร้างมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และความสูญเสีย การป้องกันอุบัติเหตุจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง บทความนี้มุ่งเน้นไปที่หลักการป้องกันอุบัติเหตุที่ควรคำนึงถึงในงานก่อสร้าง

 • การวางแผนงาน
  วางแผนงานอย่างรอบคอบ คำนึงถึงความปลอดภัย วิเคราะห์ความเสี่ยง กำหนดแนวทางป้องกัน จัดทำแผนความปลอดภัย กำหนดวิธีการทำงาน อุปกรณ์ บุคคล และกำหนดผู้รับผิดชอบควบคุมดูแล
 • การฝึกอบรม
  อบรมความปลอดภัยให้กับคนงาน ผู้ควบคุมงาน ผู้รับเหมา เนื้อหาการอบรม เช่น ความเสี่ยง วิธีการทำงานอย่างปลอดภัย แผนฉุกเฉิน และฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน การปฐมพยาบาลอยู่เป็นระยะ ๆ
 • การควบคุมดูแล
  ควบคุมดูแลงานอย่างใกล้ชิดตรวจสอบความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือ วัสดุ ให้พร้อมใช้งาน ตรวจสอบสภาพพื้นที่โครงสร้าง นั่งร้าน ให้แข็งแรง และกำหนดแนวทางการจราจรเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
 • การสื่อสาร
  ควรมีการสื่อสารที่ดี แจ้งข้อมูล ความเสี่ยง วิธีการทำงาน ให้กับคนงาน ผู้ควบคุมงาน ผู้รับเหมา

สรุป

การปฏิบัติตามหลักเหล่านี้จะเป็นแนวทางสำคัญในการป้องกันอุบัติเหตุ สร้างความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจในงานก่อสร้าง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกฝ่าย และร่วมสร้างงานก่อสร้างที่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ

บทความล่าสุด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ท่านสามารถใช้ช่องทางการติดต่อกับเราเพื่อสอบถามเพิ่มเติม