งานเขียนแบบก่อสร้าง คืออะไร สำคัญอย่างไร

5 ตุลาคม 2023
ผู้เขียน wpcoth
งานเขียนแบบก่อสร้าง คืออะไร สำคัญอย่างไร

แบบก่อสร้าง (Construction Design) คือ กระบวนการทางวิศวกรรมและการออกแบบ ซึ่งการสร้างแบบก่อสร้างนั้นเป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการก่อสร้างของโครงการต่างๆ งานเขียนแบบก่อสร้างจะช่วยกำหนดโครงสร้าง รายละเอียด วัสดุที่ต้องใช้ และรายละเอียดการก่อสร้างในทุกขั้นตอนของโครงการ การออกแบบที่ดีมีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากจะส่งผลต่อคุณภาพของงาน ความปลอดภัย รวมถึงความพร้อมในใช้งาน และความคุ้มค่าของการลงทุนทั้งหมด

ความสำคัญของการเขียนแบบก่อสร้าง

งานเขียนแบบ คือ หัวใจหลักของงานก่อสร้าง จะเขียนขึ้นโดยอาศัยเส้นชนิดต่างๆ เช่น เส้นตรง เส้นประ สัญลักษณ์ และเครื่องหมายเฉพาะอื่นๆ เมื่อประกอบขึ้นเป็นรูปทรงก็จะใช้สื่อความหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เห็นรูปร่าง ขนาด สี ชนิดของวัสดุ และเห็นภาพรวมของโครงการทั้งหมด อีกทั้งยังสามารถคํานวณปริมาณของวัสดุ ประมาณราคา และระยะเวลาในการผลิตได้

ประโยชน์ของงานเขียนแบบก่อสร้าง

การเขียนแบบก่อสร้างเป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการก่อสร้างอย่างมาก เนื่องจากงานก่อสร้างมีผลต่อคุณภาพและความปลอดภัยของโครงการก่อสร้าง ประโยชน์ของการเขียนแบบก่อสร้างมีดังนี้

 1. เพื่อช่วยบันทึกแนวคิดสร้างสรรค์ขึ้นไว้เป็นรูปแบบที่เป็นรูปธรรม
 2. ช่วยในการจัดสัดส่วนของงานให้มีความงดงามและลงตัว
 3. ช่วยในการคํานวณวัสดุที่ใช้ในการสร้างให้พอดีกับการทํางาน และช่วยประมาณงบประมาณ
 4. ช่วยให้ผู้อื่นเข้าใจในความคิดและความต้องการของผู้ออกแบบ
 5. ช่วยให้ผู้อื่นสามารถนําแบบไปสร้างได้อย่างถูกต้องตามกระบวนการ ตรงตามความต้องการของผู้ออกแบบ
 6. ช่วยจัดขั้นตอนวิธีการทํางานได้อย่างถูกต้อง
 7. ช่วยแก้ปัญหาของช่างที่นําแบบไปปฏิบัติจริง
 8. ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามแบบ

องค์ประกอบที่สำคัญของแบบก่อสร้าง

แบบก่อสร้างประกอบด้วยองค์ประกอบหลายๆ อย่างที่จะช่วยในการวางแผนและดำเนินการโครงการก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ องค์ประกอบที่สำคัญในแบบก่อสร้างประกอบด้วยสิ่งต่างๆ ดังนี้

 1. การวางแผนและออกแบบ การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการและจัดทำแบบแผนรายละเอียดเชิงเทคนิค เช่น แผนผังโครงสร้าง แบบรูป แบบสำรวจที่ดิน แบบโครงสร้างภายใน และอื่นๆ
 2. วัสดุและรายละเอียดการก่อสร้าง การกำหนดวัสดุที่ใช้ในโครงการ รวมถึงรายละเอียดเชิงเทคนิคเกี่ยวกับวิธีการสร้างและการติดตั้งวัสดุ
 3. การจัดสต็อกวัสดุและอุปกรณ์ การวางแผนการจัดสต็อกวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง รวมถึงการควบคุมกระบวนการก่อสร้างเพื่อให้ได้คุณภาพและความปลอดภัยมากที่สุด
 4. การบริหารโครงการ การจัดการตารางการก่อสร้าง งบประมาณ การจัดหาวัสดุ แรงงาน และทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
 5. การบริหารปลอดภัย การระบุและบริหารความเป็นไปได้ของอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในโครงการและการวางแผนการป้องกัน
 6. การรักษาซ่อมบำรุง การวางแผนการรักษาซ่อมบำรุงเพื่อรักษาความสมบูรณ์และความทนทานของโครงการ
 7. การรับรองและเปิดใช้งาน การตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของงานก่อสร้างและการเปิดให้ใช้งาน

ตัวอย่างรูปภาพงานเขียนแบบก่อสร้าง

ตัวอย่างผลงานเขียนแบบ บริษัท ต้ายี่ห์ เคนมอส ออโต้พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด โดยทางบริษัทโปรเชี่ยนเป็นผู้รับออกแบบเขียนแบบก่อสร้าง

บริษัท โปรเชี่ยน (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัทรับเหมาก่อสร้างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นงานออกแบบเขียนแบบก่อสร้าง งานออกแบบตกแต่งภายใน และงานที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างอีกด้วย รับจบครบวงจรในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง งานออกแบบเขียนแบบก่อสร้างเป็นหนึ่งในบริการที่เราให้บริการมาอย่างยาวนาน หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่ลิงค์ รับเขียนแบบก่อสร้าง

บทความล่าสุด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ท่านสามารถใช้ช่องทางการติดต่อกับเราเพื่อสอบถามเพิ่มเติม