รูปภาพภายในโครงการ ดิ ออฟฟิต (มาบตาพุด) อาคาร A,B

ที่ปรึกษาโครงการก่อสร้าง

บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างทุกประเภท

บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการก่อสร้าง เป็นการให้คำแนะนำด้านการก่อสร้างแก่ลูกค้าหรือผู้ที่กำลังทำโครงการก่อสร้าง โดยประสานงานกับลูกค้าเพื่อให้ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับการวางแผน การดำเนินโครงการ การจัดการงานก่อสร้าง การควบคุมคุณภาพ การประเมินความเสี่ยงและปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการ รวมถึงการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณของโครงการ และการควบคุมต้นทุนของโครงการ คำปรึกษาที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่จะช่วยให้ลูกค้าสามารถดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนและมีคุณภาพสูงสุดโดยลดความเสี่ยงในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานก่อสร้าง
หน้าที่ของที่ปรึกษาโครงการก่อสร้าง

หน้าที่ของที่ปรึกษาโครงการก่อสร้าง

 • การวางแผนโครงการ

  ที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างช่วยในการวางแผนโครงการตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้น ซึ่งรวมถึงการกำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต และการแสดงแผนการดำเนินงาน
 • การจัดทำงบประมาณ

  ที่ปรึกษาช่วยในการประมาณความต้องการทางการเงินและการจัดทำงบประมาณในโครงการก่อสร้าง เพื่อให้การเงินเหมาะสมและคุมงบประมาณของโครงการได้
 • การควบคุมคุณภาพ

  ที่ปรึกษาช่วยในการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของงานก่อสร้างเพื่อให้มีมาตรฐานและคุณภาพที่ต้องการ
 • การควบคุมการสำรวจและรับมอบงาน

  ที่ปรึกษาโครงการจะคอยช่วยในการควบคุมการสำรวจและการรับมอบงานในโครงการ เพื่อให้การสรรหาผู้รับเหมาและการมอบหมายงานให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด
 • การแก้ไขปัญหา

  ที่ปรึกษาช่วยในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในโครงการก่อสร้าง โดยให้คำแนะนำและแก้ไขสถานการณ์เพื่อให้โครงการดำเนินไปตามแผน
 • การประสานงาน

  ที่ปรึกษาต้องมีความสามารถในการประสานงานกับลูกค้า บริษัทรับเหมา ผู้รับจ้างย่อย และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อให้โครงการเดินไปได้อย่างราบรื่น
ประโยชน์ที่ได้รับจากที่ปรึกษาโครงการก่อสร้าง

ประโยชน์ที่ได้รับจากที่ปรึกษาโครงการก่อสร้าง

 • ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์

  ที่ปรึกษาโครงการจะมีความเชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ในงานก่อสร้าง จึงทำให้ลูกค้าได้รับคำปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยลดความเสี่ยงในการดำเนินโครงการได้อีกด้วย
 • การวางแผนและตรวจสอบ

  ช่วยในการวางแผนโครงการทั้งในด้านการทำงานและการจัดทำงบประมาณ นอกจากนี้ยังช่วยในการตรวจสอบความถูกต้องของโครงการและดำเนินการปรับแก้ทันทีเมื่อมีปัญหา
 • การจัดการความเสี่ยง

  ที่ปรึกษาโครงการมีบทบาทในการจัดการกับปัญหาและช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในโครงการ
 • ควบคุมต้นทุนและเวลา

  ช่วยในการควบคุมต้นทุนและควบคุมเวลาในการก่อสร้าง ทำให้โครงการสามารถดำเนินไปตามแผนและงบประมาณที่กำหนดไว้ได้
 • การให้คำปรึกษาในการตัดสินใจ

  ที่ปรึกษาโครงการมีบทบาทในการแนะนำการตัดสินใจในเรื่องสำคัญต่างๆ ทั้งในด้านวัสดุที่ใช้ รูปแบบการก่อสร้าง และการเลือกใช้ผู้รับเหมา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ท่านสามารถใช้ช่องทางการติดต่อกับเราเพื่อสอบถามเพิ่มเติม